­

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)
P.P.U.H. INSTALMET Spółka Jawna

I DEFINICJE
a) Sprzedający (Sprzedawca) – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe INSTALMET S.J. Ł. Kowalski & M. Opaliński, Parkowa 50a, 86-300 Grudziądz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069045 przez Sąd Rejonowy Toruniu – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
b) Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
c) Strony – Sprzedający i Kupujący;
d) Wyroby – zasobniki, stabilizatory ciepłej wody, rurki manometryczne/syfonowe, zbiorniki buforowe / akumulacyjne, zbiorniki hydroforowe, zbiorniki do sprężonego powietrza, zbiorniki wody lodowej, zbiorniki glikolu, zbiorniki kondensatu, filtroodmulniki, odmulacze, zbiorniki na ciecze i gazy, zbiorniki piaskarek, armatura do zbiorników, oraz inne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego
e) Usługi – usługi wykonywane przez Sprzedającego, w zakresie wykonywania usług ślusarsko-spawalniczych;
f) Umowa – umowa sprzedaży wyrobów lub usług zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
g) Instrukcja obsługi – dokumentacja zawierająca zasady montażu i eksploatacji Wyrobów, przekazana Kupującemu przez Sprzedawcę.

II ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowego >>INSTALMET<< S.J. mają zastosowanie do sprzedaży Wyrobów i Usług przez Sprzedającego.
2. OWS stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
3. OWS są podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedającego http://www.instalmet.com.pl zakładka "warunki sprzedaży"
4. Sprzedaż Wyrobów i Usług odbywa się na zasadach określonych w poniższych warunkach sprzedaży.
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego, jest równoznaczne z akceptacją OWS.

III ZAWARCIE UMOWY
1. Informacje, katalogi, cenniki oraz inne materiały reklamowo-handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.

2. Zawarcie umowy, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zamówienia można złożyć drogą e-mail lub listownie na adres:

P.P.U.H. >>INSTALMET<< S.J. Ł.Kowalski & M.Opaliński
ul.Parkowa 50 a
86-300 Grudziądz
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. [+48] 56 46 219 14

Godziny pracy firmy:
poniedziałek – piątek 700 - 1500

4. Zamówienie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, zgodnie z podanym przykładem.

Przykładowe zamówienie standardowego produktu

Zamówienie nr 1
Zamawiający, dane do faktury: Dostawca: Adres dostawy:
"Hurtownia" Jan Nowak
ul. Ciśnieniowa 10
86-300 Grudziądz
tel. 123 456 789
NIP 910 432 85 67
INSTALMET Sp.J.
ul. Parkowa 50a
86-300 Grudziądz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budowa zakładu...
ul. Zbiornikowa 6
00-001 Warszawa
Osoba odbierająca towar:
Waldemar Odpowiedzialny
tel. 987 654 321
Produkt: Index: Ilość:
 1) ZCW-500-PN10 KB3 malowany epoksydowo 00183 4 szt.
 2) Izolacja naturflex 500 00608 4 szt.
Uwagi: Dokumenty zbiornika oraz fakturę prosimy przesłać na adres naszej firmy
Płatność: przelew w/g ustalonych warunków
 Pozdrawiam:
Jan Nowak
tel. 123 456 789

 

5. W przypadku zamówienia wyrobu nietypowego konieczne jest przysłanie rysunku poglądowego bądź wytycznych potrzebnych do wykonania rysunku przedwykonawczego.
6. Umowa zostaje zawarta z dniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji bądź
w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, jeśli Sprzedający nie odmówił wykonania zamówienia lub nie wezwał Kupującego do uzupełniania braków.
7. W przypadku wezwania do uzupełnienia braków lub koniecznych zmian umowa zostaje zawarta po dostarczeniu wszystkich wymaganych informacji Sprzedającemu lub dokonania zmian. Jeśli do realizacji do zamówienia konieczne jest wykonanie rysunku przedwykonawczego przez Sprzedającego, umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji rysunku przez Kupującego.
8. Wszelkie warunki np. dotyczące płatności czy dostawy uzgadniane indywidualnie muszą być ustalone przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
9. Odpowiedź na złożone zapytanie stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy,
w szczególności ceny, formy płatności czy dostawy
10. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Sprzedającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
11. Warunki podane w ofercie są ważne, jeśli składający złoży na jej podstawie zamówienie w ciągu miesiąca od otrzymania oferty. Po tym czasie, Sprzedający może zmienić postanowienia oferty.
12. Oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.
13. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, wszelkie zmiany czy uzupełniania poczytuje się za nową ofertę wymagającą potwierdzenia przez oferenta.
14. Zmiany w zamówieniu po zawarciu umowy są dopuszczalne jedynie za zgodą Sprzedającego.

IV CENY
1. Wszystkie ceny zawarte w ofertach oraz cenniku podane są w PLN (polskich złotych) w kwotach netto. Ceny nie zawierają podatku VAT.

2. Sprzedający może dowolnie udzielać rabatów na swoje Wyroby i Usługi zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z drugą stroną.

V WARUNKI DOSTAWY

1. Termin realizacji zamówień ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od wielkości zbiornika i ilości zamówionych sztuk.
2. Składając zlecenie dostawy towaru, należy podać nazwę  odbiorcy, ulicę, kod pocztowy, miasto, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko osoby odbierającej towar.
3. Odbiór osobisty oraz zamówienia dostarczane przez flotę firmy INSTALMET są realizowane bezpłatnie.
4. Zamówienia w zależności od podpisanej umowy powyżej 10.000,00 zł/netto dostarczane są na terenie kraju bezpłatnie.

5. Zamówienia poniżej minimum logistycznego, wysyłane są kurierem uwzględniającym koszt:
dla produktów do 30kg: 40-85 zł/netto
powyżej 30kg (za I miejsce paletowe 80x120cm): 200 zł/netto
6. Sprzedawca w okresie wykonywania zamówienia ustala z Kupującym termin dostawy towarów.
7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika.
8. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione opóźnienia w realizacji zamówienia m.in. wystąpienie siły wyższej.
9. Przejęcie niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów Sprzedającego następuje w chwili ich wydania Kupującemu lub przewoźnikowi.
10. Osoba wskazana przez Kupującego do odbioru towaru powinna być dostępna w miejscu dostawy w czasie planowanego doręczenia. W przypadku jej nieobecności i niepoinformowania o tym Sprzedającego, dostawca ma prawo wydać towar osobie, która zobowiązuje się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego oraz na jego koszt i ryzyko.
11. W momencie przyjęcia towaru, osoba odbierająca zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu ilościowego i jakościowego. Po odebraniu towaru bez zastrzeżeń uznaje się, że towar został dostarczony Kupującemu zgodnie z umową i bez wad.
12. W razie stwierdzenia niezgodności lub wad w stanie ilościowym czy jakościowym Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego i zabezpieczyć towar.
13. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego lub osobę przez niego wyznaczoną, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami transportu i nałożyć karę umowną w wysokości 50% wartości Wyrobu standardowego albo 100% wartości Wyrobu nietypowego.
14. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Wyrobów w terminie ustalonym przez strony Sprzedający może obciążyć go kosztami magazynowania w wysokości 1% wartości zamówienia netto Wyrobów, za każdy rozpoczęty dzień, chyba że wcześniej ustalono zmianę terminu. W takim przypadku wydanie Wyrobów Kupującemu może nastąpić pod warunkiem zapłaty kosztów przechowania Wyrobów.
15. Kupujący otrzymuje dokumenty urządzeń razem z towarem lub na wskazany adres w zamówieniu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentów, koszt wystawienia duplikatu wynosi 300 zł/netto za szt. Dokumenty oraz duplikaty urządzeń wystawiane są wyłącznie na firmę widniejącą w rejestrze zamówień danego urządzenia.

VI WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Odbiorcy indywidualni dokonują płatności za zakupiony towar gotówką przy dostawie lub przelewem do dnia wysyłki. Formą zapłaty dla stałych odbiorców, za których uznaje się kontrahentów, którzy kwartalnie dokonują zakupów za minimum 30 tys. zł oraz terminowo regulują zobowiązania wobec Sprzedawcy jest przelew z indywidualnie ustalonym terminem płatności.

2. Sprzedający może wymagać uiszczenia przez Kupującego przedpłaty o ile Umowa tak stanowi.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
4. Za opóźnienie w płatności Sprzedający może naliczać odsetki.

VII ZWROTY
1.
Wszystkie standardowe wyroby, a zwłaszcza wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej oraz zbiorniki wg indywidualnych wytycznych zamówione i zakupione w firmie INSTALMET nie podlegają zwrotom.
2. Zwrot standardowego produktu może być dokonany wyłącznie po uzgodnieniach. Jeżeli firma INSTALMET wyrazi zgodę na zwrot wówczas, wartość faktury korekty będzie pomniejszona o 10% wartości netto plus koszty transportu. Prosimy o przemyślane zakupy.

VIII OZNACZENIE WYROBÓW
Wyroby Sprzedającego posiadają oznaczenia producenta. Wszelkie opisy, dokumenty, katalogi itp. wykorzystywane przez Kupującego do dalszej sprzedaży muszą wskazywać na producenta Wyrobu. Niespełnienie tych wymagań może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

IX WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszelkie katalogi, rysunki, kalkulacje, obliczenia techniczne, opracowania oraz inne rzeczy posiadające cechy utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych - Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) dostarczone lub udostępnione Kupującemu przy zawieraniu umowy nie mogą być powielane, wykorzystywane i udostępniane osobom trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący może wykorzystywać wymienione utwory jedynie do celów związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Stronami.

X WYKONANE USŁUGI
1. Wykonywanie Usług Sprzedającego realizowane jest w czasie i miejscu ustalonym przez strony umowy.

2. Wykonanie usługi zostaje zrealizowane zgodnie z umową w momencie zakończenia prac i odebrania lub przyjęcia wykonanej usługi bez zastrzeżeń.

XI WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji na wyroby wynosi 24 miesiące od daty wydania ich Kupującemu.

2. Świadczenia gwarancyjne producenta określane są w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.
3. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli Kupujący nie przestrzega Instrukcji obsługi Wyrobu.
4. Rozpatrzenie reklamacji jest możliwe tylko wtedy, jeśli zapłata za Wyrób lub Usługę została uregulowana.

XII RODO Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. „INSTALMET” Spółka Jawna Łukasz Kowalski & Mariusz Opaliński z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 50a, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 462 19 14.
2. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy poprzez złożenia zamówienia i potwierdzenie jego przyjęcia, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. wystawienie faktury VAT oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3. Dane mogą być udostępniane przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportowe 
usług oraz biurom rachunkowym i innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia zgodnie z zasadą legalności.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa i podmioty wymienione w punkcie 3.
5. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany Umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg formy pisemnej jest spełniony także wtedy, gdy oświadczenia woli stron są wyrażane za pomocą poczty elektronicznej

2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Stronami jest Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do Konsumentów.
4. W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają aktualne przepisy prawa polskiego.

­